World Vision International

This job is no longer available.

You can view related vacancies or set-up an email alert notification when similar jobs are added to the website using the buttons below.

Intern - Lezha Office

Job Description

Qëllimi i pozicionit:

Intern për Sponsorshipin do të angazhohet në zbatimin e projektit të sponsorshipit në terren. Ai/ajo

do të asistoje dhe mbeshtese të gjitha proceset që sigurojnë që Zyra e Programit të arrijë indikatorët e sponsorshipit.

Përgjegjësitë kryesore për pozicionin:

 • Te mbështesë në arritjen e produkteve të projektit të sponsorshipit në zonën ku veprojmë

 • Te mbështesë skuadrën që të sigurojnë dhe të manaxhojnë procesin e monitorimit të procesit te Raportimit te Progresit Vjetor në zonën ku ne veprojmë

 • Të angazhohet në planfikimin, organizimin dhe implementimin në të paktën një kamp veror me një partner në Lezhë

 • Të mbështesë skuadren e sponsorshipit dhe partnerët në komunitet për të kryer të gjitha aktivitetet e lidhura me sponsorshipin dhe projektet e tjera në Zyrën e Programit, duke siguruar pjesëmarrjen e të gjithë fëmijëve të regjistruar

 • Të mbështesë punën e skuadrës së sponsorshipit të Zyrës së Programit për të regjistruar fëmijët në program,të angazhojë komunitetin në këtë proces, dhe të sigurojë një proces që është miqësor për fëmijët, i fokusuar tek ata dhe me bazë komunitare

 • Të mbështesë skuadrën e projektit të Sponsorshipit për të siguruar që të gjithë fëmijët e regjistruar gëzojnë shëndet të plotë, janë të mirë-edukuar, kanë kujdesje janë të mbrojtur dhe përfshihen në aktivitetet e Zyrës

.

Kërkesat dhe Kualifikimet për pozicionin:

 • Diplomë universitare (e preferuar në shkenca sociale bachelor)

 • Të kuptuar të mirë të punës zhvilluese të drejtuar nga komuniteti

 • Të kuptuar shumë të mirë të të drejtave të fëmijëve/qasjeve të punës me fëmijë

 • Aftësi lehtësuese duke përfshirë katalizimin, lidhjen dhe ndërtimin e mardhënieve me grupet komunitare / stakeholders-at dhe partnerët.

 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi të punës në grup

 • Të jetë efektiv në komunikimin verbal dhe të shkruar

 • I gatshëm për të qënë fleksibël me oraret kur është e nevojshme dhe i aftë të udhëtojë shpesh në terren

Vetem aplikantet e perzgjedhur per fazen tjeter te rekrutimit do te njoftohen!!!